தமிழ் ரத்தப்போக்கு யின் அர்த்தம்

ரத்தப்போக்கு

பெயர்ச்சொல்