லத்தி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : லத்தி1லத்தி2

லத்தி1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (குதிரை, யானை போன்றவற்றின்) சாணம்.

லத்தி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : லத்தி1லத்தி2

லத்தி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (காவலர்கள் வைத்திருக்கும்) உருண்டையான நீண்ட கழி.