தமிழ் லாம்பெண்ணை யின் அர்த்தம்

லாம்பெண்ணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மண்ணெண்ணெய்.