தமிழ் வடக்கே யின் அர்த்தம்

வடக்கே

வினையடை

  • 1

    வடக்குப் பக்கத்தில்.

    ‘ஊரின் வடக்கே ஒரு பெரிய ஆலமரம் உள்ளது’