தமிழ் வத்தாளக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

வத்தாளக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு.