தமிழ் வரள் யின் அர்த்தம்

வரள்

வினைச்சொல்வரள, வரண்டு