தமிழ் வழவழப்பு யின் அர்த்தம்

வழவழப்பு

பெயர்ச்சொல்