தமிழ் வாணிகன் யின் அர்த்தம்

வாணிகன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு