தமிழ் வாதிடு யின் அர்த்தம்

வாதிடு

வினைச்சொல்வாதிட, வாதிட்டு