தமிழ் வாபஸ் வாங்கு யின் அர்த்தம்

வாபஸ் வாங்கு

வினைச்சொல்வாங்க, வாங்கி