தமிழ் வாயைக் கிண்டு யின் அர்த்தம்

வாயைக் கிண்டு

வினைச்சொல்கிண்ட, கிண்டி

பேச்சு வழக்கு