தமிழ் வாயைத் திற யின் அர்த்தம்

வாயைத் திற

வினைச்சொல்திறக்க, திறந்து