தமிழ் வாரை யின் அர்த்தம்

வாரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பலர் சேர்ந்து தூக்குவதற்கு அல்லது தாங்குவதற்குப் பயன்படும்) உருண்டை வடிவத்தில் நீண்டும் பருத்தும் இருக்கும் மரம்.

    ‘உற்சவமூர்த்தி இருந்த பீடத்தை வாரையில் வைத்துத் தூக்கிவந்தனர்’