தமிழ் வால்பிடி யின் அர்த்தம்

வால்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

  • 1

    (தனது ஆதாயத்துக்காக ஒருவருக்கு) வேண்டியது செய்து மகிழ்வித்தல்.

    ‘யாருக்கும் வால்பிடிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு அவசியமில்லை’
    ‘மேலதிகாரிக்கு வால்பிடித்துக் காரியம் சாதித்துக்கொள்கிறான்’