விடு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

விடு1விடு2விடு3

விடு1

வினைச்சொல்விட, விட்டு, விடுக்க, விடுத்து

 • 1

  (போகச் செய்தல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 1.1 (சேர்ந்திருக்கும் அல்லது இணைந்திருக்கும் ஒரு பொருள்) பிரிந்துபோதல்

  2. 1.2 (பிடியைத் தளர்த்துவதன்மூலம் ஒன்று அல்லது ஒருவர்) பிரிந்தோ விலகியோ செல்லுமாறு செய்தல்

   ‘தும்பை விட்டதும் கன்றுக்குட்டி தாயிடம் ஓடிற்று’
   ‘கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் கையைப் பிடித்துக்கொள், விட்டுவிடாதே!’
   ‘என் சட்டையை விடு, கசங்கிவிடப்போகிறது’

  3. 1.3 (ஒன்றின் வழியாக அல்லது ஒன்றின் உள்ளே வேறொன்றை) போகச் செய்தல்; நுழைத்தல்

  4. 1.4 (குழாய், ஆறு முதலியவற்றிலிருந்து பயன்பாட்டுக்குக் கிடைக்கும் விதத்தில் தண்ணீர் போன்றவற்றை) வரச்செய்தல்

  5. 1.5 (தரையில், நீரில், காற்றில் ஒன்று) செல்லுமாறு செய்தல்/(ஒன்றை) செலுத்துதல்; ஓட்டுதல்

  6. 1.6 (போக்குவரத்தில் வாகனங்களை) ஈடுபடுத்துதல்

  7. 1.7 (ஓர் இடத்துக்கு ஒன்றை அல்லது ஒருவரை) அனுப்புதல்

  8. 1.8 (ஒன்றினுள் அல்லது ஒன்றின் மேல் திரவத்தை) ஊற்றுதல்

  9. 1.9 (அம்பு) எய்தல்

  10. 1.10 (அறை, குத்து, உதை போன்றவை) கொடுத்தல்

  11. 1.11 (பிடித்து வைத்திருக்கும் ஒருவரை) விடுவித்தல்

  12. 1.12 (கொட்டாவி, ஏப்பம் போன்றவற்றை) வெளியேற்றுதல்

   ‘தூக்கத்தால் கொட்டாவி மேல் கொட்டாவியாக விட்டான்’
   ‘நீண்ட பெருமூச்சை விட்டுத் தன் ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார்’
   ‘சாப்பிட்டு முடித்ததும் பெரிய ஏப்பம் ஒன்றை விட்டார்’
   ‘அப்பா நன்றாகக் குறட்டை விட்டுத் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார்’

  13. 1.13 (இலை, துளிர் முதலியவை) தோன்றுதல்; வெளிவருதல்

   ‘செடி துளிர் விட்டிருக்கிறது’
   ‘ரோஜாச் செடி வேர் விட்டிருக்கிறது’
   ‘நட்டு வைத்த மாங்கொட்டை முளை விட்டிருக்கிறது’
   ‘ஒதிய மரம் நன்றாகக் கிளை விட்டு வளர்ந்திருக்கிறது’

 • 2

  (நிறுத்துதல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 2.1 (ஒரு செயல், நிகழ்வு போன்றவற்றை மேலும் தொடராமல்) நிறுத்துதல்

   ‘புகைபிடிப்பதை விடுவது சிலருக்கு முடியாத காரியம்’
   ‘இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் செய்த பிறகு இந்தத் திட்டத்தை விடுவது எனக்கு நன்றாகப் படவில்லை’
   ‘அவள் முடிக்காமல் விட்ட வாசகத்தின் அர்த்தம் என்ன?’
   ‘வேலையை விட்டுவிடுவது பற்றி அப்பாவிடம் சொல்வது என்கிற முடிவுக்கு வந்தான்’
   ‘அவனை இப்போது கண்டிக்காமல் விட்டால் பிறகு பெரியபெரிய திருட்டு வேலைகள் செய்வான்’
   ‘எட்டாம் வகுப்போடு படிப்பை விட்டுவிட்டான்’
   ‘கடிதத்தை விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் எழுதத் தொடங்கினான்’
   ‘அவர் இன்னும் தற்பெருமையை விடவே இல்லை போலிருக்கிறதே!’

  2. 2.2 (ஒன்றை) தவிர்த்தல்; ஒதுக்குதல்

  3. 2.3 (ஒன்று) முடிவுக்கு வருதல்; நிற்றல்

 • 3

  (இருக்கச் செய்தல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 3.1 (ஓர் இடத்தில் அல்லது ஒரு நிலையில்) இருக்கச் செய்தல்

  2. 3.2 (ஒன்றில்) மீதம் இருக்கச் செய்தல்

   ‘தொட்டித் தண்ணீர் முழுவதையும் நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள், எனக்கும் கொஞ்சம் விடுங்கள்’

  3. 3.3 (ஒரு பரப்பு, பொருள் முதலியவற்றில் விரிசல், தெறிப்பு போன்றவை) தோன்றுதல் அல்லது ஏற்படுதல்

   ‘சுவரில் விரிசல் விட்ட இடங்களைப் பூச வேண்டும்’
   ‘அண்டாவின் அடியில் தெறிப்பு விட்டிருக்கிறது’

  4. 3.4 (ஒன்று) குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இருக்குமாறு அல்லது தள்ளி இருக்குமாறு செய்தல்

   ‘நுனியிலிருந்து ஆறு அங்குலம் விட்டுக் கயிற்றில் முடிச்சுப் போட்டான்’
   ‘கொஞ்சம் இடம் விட்டு உட்கார்’
   ‘முதல் முடிச்சுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் தாராளமாகக் கயிறு விடப்பட்டிருப்பதைக் கவனிக்கவும்’
   ‘தென்னங்கன்றுகள் நடுவதற்காக வீட்டின் பக்கவாட்டில் இடம் விடப்பட்டுள்ளது’

  5. 3.5 (விடுமுறை) தருதல்

 • 4

  (பிற வழக்கு)

  1. 4.1 (அறிக்கை, அறிவிப்பு முதலியவற்றை) வெளியிடுதல்; அனுப்புதல்

  2. 4.2 (ஒன்றைச் செய்ய) அனுமதித்தல்

   ‘உன்னை உள்ளே விட முடியாது’
   ‘என்னைப் பேச விடுங்கள்’
   ‘கொசு தூங்க விடவில்லை’
   ‘அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப விட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமா?’
   ‘வரிசைப்படிதான் ஆட்களை உள்ளே விடுகிறார்கள்’

  3. 4.3 (ஒரு பொறுப்பு, வேலை போன்றவற்றை ஒருவரிடம்) ஒப்படைத்தல்; தருதல்

   ‘நதிநீர்ப் பங்கீடு குறித்த வழக்கை நடுவர் மன்றத் தீர்ப்புக்கு விடலாம்’
   ‘அந்த வேலையை என் பொறுப்பில் விட்டுவிடுங்கள்’
   ‘இளவரசன் மந்திரியின் பாதுகாப்பில் விடப்பட்டான்’
   ‘தீர்மானம் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டபோது 98 அங்கத்தினர்கள் மட்டுமே அதை ஆதரித்தனர்’
   ‘இந்தத் தீர்மானம் செயற்குழு உறுப்பினர்களிடம் பரிசீலனைக்கு விடப்பட்டிருக்கிறது’

  4. 4.4 (வாடகை, குத்தகை, வட்டி போன்றவை பெறும் வகையில் ஒன்றின் பொறுப்பை ஒருவரிடம்) கொடுத்தல்

  5. 4.5 (நோய், குணம் போன்றவை ஒருவரிடமிருந்து) நீங்குதல்

  6. 4.6 (ஒன்றை) தவறவிடுதல்; தொலைத்தல்

விடு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

விடு1விடு2விடு3

விடு2

துணை வினைவிட, விட்டு, விடுக்க, விடுத்து

 • 1

  செயலின் முடிவை உறுதிப்படுத்துதல் அல்லது நிச்சயப்படுத்துதல் என்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படும் துணை வினை.

விடு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

விடு1விடு2விடு3

விடு3

வினைச்சொல்விட, விட்டு, விடுக்க, விடுத்து

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் வேண்டுகோள், அழைப்பு முதலியவற்றை) சென்றடையச் செய்தல்; கொடுத்தல்; வெளியிடுதல்.

 • 2

  உயர் வழக்கு (ஒன்றை) விலக்குதல் அல்லது ஒதுக்குதல்.

  ‘பற்றை விடுப்பது எளிதான செயலா?’
  ‘எதற்காக வந்தோமோ அதை விடுத்து வேறு ஏதேதோ பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம்’