தமிழ் விடையளி யின் அர்த்தம்

விடையளி

வினைச்சொல்-அளிக்க, -அளித்து