தமிழ் விண்வெளிக்கலம் யின் அர்த்தம்

விண்வெளிக்கலம்

பெயர்ச்சொல்