தமிழ் விருவிருப்பு யின் அர்த்தம்

விருவிருப்பு

பெயர்ச்சொல்