விலங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விலங்கு1விலங்கு2விலங்கு3

விலங்கு1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பொதுவாக) மனித இனமும் தாவரமும் அல்லாத ஏனைய உயிரினம்; (குறிப்பாக) நான்கு கால்களுடைய, குட்டி போட்டுப் பால் தரும் இனம்.

  ‘திமிங்கலம் பாலூட்டி இனத்தைச் சேர்ந்த விலங்கு’

விலங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விலங்கு1விலங்கு2விலங்கு3

விலங்கு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (கைதியின் கை, கால்களைப் பிணைக்கும் வகையில்) பூட்டும் அமைப்பைக் கொண்ட, வளையம் கோத்த சங்கிலி.

  ‘திருடனைப் பிடித்தவுடன் கையில் விலங்கு மாட்டினார்’
  ‘காலில் விலங்கு மாட்டிக் கொண்டுவரப்பட்டான்’
  உரு வழக்கு ‘அடிமை விலங்கை உடைத்தெறியவே சுதந்திரப் போராட்டம் நடந்தது’

விலங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விலங்கு1விலங்கு2விலங்கு3

விலங்கு3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  இ, ஈ, உ, ஊ ஆகிய உயிர் எழுத்துகளைச் சுட்டிக்காட்ட உயிர்மெய்யெழுத்தின் மேலே அல்லது கீழே வளைவாகப் போடப்படும் அடையாளக் குறி.

  ‘‘கி’ என்பது மேல் விலங்கும் ‘கு’ என்பது கீழ் விலங்கும் பெற்றுள்ளன’