தமிழ் விளக்குத்தண்டு யின் அர்த்தம்

விளக்குத்தண்டு

பெயர்ச்சொல்