தமிழ் வெடிவை யின் அர்த்தம்

வெடிவை

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு