தமிழ் வெடிவை யின் அர்த்தம்

வெடிவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து

பேச்சு வழக்கு