தமிழ் வெண் யின் அர்த்தம்

வெண்

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வெள்ளை நிறமுடைய.

    ‘பெரியவருக்கு நீண்ட வெண் தாடி’
    ‘வெண் மேகம்’
    ‘வெண்புறா’