தமிழ் வென்னீர் யின் அர்த்தம்

வென்னீர்

பெயர்ச்சொல்