தமிழ் வெற்றிலைபாக்கு போடு யின் அர்த்தம்

வெற்றிலைபாக்கு போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு