தமிழ் வெள்ளைப்புக்கை யின் அர்த்தம்

வெள்ளைப்புக்கை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெண்பொங்கல்.