தமிழ் வெளிச்சவீடு யின் அர்த்தம்

வெளிச்சவீடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கலங்கரைவிளக்கம்.