தமிழ் வேர்வை பிடி யின் அர்த்தம்

வேர்வை பிடி

வினைச்சொல்பிடிக்க, பிடித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (எலுமிச்சை இலையையும் தேயிலையையும் கொதிக்கும் நீரில் போட்டு அதன்) ஆவியை (மூக்கடைப்பு முதலியவை நீங்க) ஆழ்ந்து சுவாசித்தல்.

    ‘வேர்வை பிடித்தால் தடிமன் பழுத்துவிடும்’