தமிழ் வேளாண்மை யின் அர்த்தம்

வேளாண்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு பயிர்த் தொழில்; விவசாயம்.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நெற்பயிர்.

    ‘வயலில் வேளாண்மை நன்கு வளர்ந்திருக்கிறது’