தமிழ் ஸ்திரீலோலன் யின் அர்த்தம்

ஸ்திரீலோலன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு காம இச்சை கொண்டு பெண்களின் பின் அலைபவன்.