தமிழ் ஸ்வீகாரம் யின் அர்த்தம்

ஸ்வீகாரம்

பெயர்ச்சொல்