தமிழ் ஹலால் யின் அர்த்தம்

ஹலால்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இஸ்லாமியருக்கு மார்க்கத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டவை.

    ‘இங்கு ஹலால் உணவு விற்கப்படுகிறது’